6.11. Skautský dům

Jakmile nám byl v březnu 1990 předán zpět skautský dům, začaly práce na jeho údržbě. V uplynulých letech totiž nikdo do budovy neinvestoval a areál volal po celkové obnově a údržbě. Majitelem byl však od roku 1952  ÚV SSM a tak se řešil problém finančního zajištění. Bylo zahájeno jednání s úřady o navrácení objektu a pozemku  Skautského domova zpět do vlastnictví střediska. V dubnu roku 1991 posílá bratr Prášil první žádost na okresní úřad v Hradci Králové o navrácení Skautského domova našemu středisku. Dále následují v letech 1993 až 1995 písemné žádosti i osobní schůzky jak se členy ústředí Junáka i zástupci města Třebechovic, ale vše bezvýsledně.

Na podzim roku 1995 jsou dopisem osloveny poslanecké kluby parlamentu České republiky, ale výsledek je znovu nulový. Po poradách v kanceláři ústředí Junáka a  u starosty bratra Navrátila jsou v prosinci 1996 podány podklady pro restituční nároky.

Od jara roku 1997 bratr Miloslava Rücker projednává s vedoucí finančního referátu Okresního úřadu v Hradci Králové JUDr. Ševčíkovou možnost a způsob převodu skautského domova, protože v záznamech katastrálního úřadu bylo zjištěno, že skautský dům a pozemky jsou evidovány na stát (ČR) s právem hospodařit s majetkem příslušející Okresnímu úřadu v Hradci Králové. Tato jednání byla zakončena 22. 4. 1998 podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.

Podepsaná smlouva musela být ještě zaslána k potvrzení na Ministerstvo financí České republiky. Tento úkon trval rok. Během tohoto roku dochází k velmi podezřelému převodu majetku státu na Fond dětí a mládeže pofiderní to nástupnickou organizaci SSM. Nám pak MF ČR v květnu roku 1999 oznamuje, že nemůže žádosti o převod vyhovět. A jsme zase na začátku.

V září  roku 2000 spatřil světlo světa zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže (364/2000Sb.) a usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 31. října 2001 byl schválen bezplatný převod objektů z majetku Fondu dětí a mládeže a nám znovu svitla naděje. Bratr Rücker koresponduje s naším ústředím, radí se, kde může, shromažďuje doklady, píše projekty, aby bylo možno dokladovat, že stále máme zájem o svůj majetek. V této době ještě věříme tomu, že skautský dům bude náš. Bohužel naše naděje jsou plané. Během následujících třech let po dalších zprávách, hlášeních a projektech dochází k převodu skautského domova v Třebechovicích na Junák – svaz skautů a skautek ČR a ten uzavírá s naším střediskem tzv. „Dohodu o realizaci projektu“. Tedy „dohodu“ o tom, že se o nemovitost budeme starat, platit atd. jako by byla naše, ale není naše. Jak řekl klasik „Může se nám to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak vše, co s tím v dnešní době můžeme dělat.“

Opravy zdevastovaného objektu však byly nutné, proto se první provedly svépomocí a bezodkladně. V roce 1990 byla vyměněna střešní krytina a její oplechování,  v roce 1991 provedeny vnější nátěry, opraveny klubovny, upravena havarijní instalace. V letech 1991 – 1992 probíhá také stavba sroubku pro klubovnu 3. oddílu. V roce 1997se pak podařilo opravit zadní a přední stěny budovy, v roce 1998 připravit místo pro maringotku, došlo na ořezání lip, skácení bříz a oplechování hřebenu střechy.

Přesto, že byla provedena celá řada drobnější udržovacích prací, čekala nás větší zásadnější rekonstrukce objektu. .Z důvodu hospodárnějšího provozu budovy bylo jako první třeba vyměnit nevyhovující tepelnou škvárovou izolaci a v horní klubovně provést opravu  hygienicky nevyhovujících vnitřních omítek.

Také bylo třeba z bezpečnostních důvodů dokončit opravu elektroinstalace. Tyto opravy byly finančně náročné a vyžadovaly větší investici. V roce 2002 se nám povedlo získat grant prostřednictvím Náčelnictva Junáka v Praze a příspěvek od města a tak proběhla oprava vnitřního zateplení kluboven a výměna oken v suterénu. Opravu provedla firma A-dům Menoušek Hradec Králové.

Další peníze se podařilo získat až v roce 2005 a tak v tomto roce jsme svépomocí uskutečnili opravu venkovního zateplení a výměnu shnilých venkovních prken. Přípravné práce obnášely ohoblování a nátěry prken vnějšího opláštění. Dále demontáž přístřešku na severní straně skautského domova. Zajištění izolačních prvků, lešení a ostatního nářadí a materiálů. Nejdříve bylo odstraněno staré opláštění, které bylo na mnoha místech (díky stáří) porušené či jinak poškozené. Současně s tímto opláštěním byly odstraněny i zbytky staré škvárové izolace, která právě svou vahou působila poruchy na opláštění. Poté byla provedena prohlídka a kontrola konstrukčních prvků nosné konstrukce.

S velkým uspokojením jsme konstatovali, že i po sedmdesáti letech nebyly na konstrukci žádné vážné závady, které by narušovaly její statickou bezpečnost. Konstrukce byla ošetřena napouštěcím přípravkem proti dřevokazným škůdcům a hnilobě. Po těchto pracích následovala montáž nových izolačních prvků, kterými byl vyplněn celý prostor trámové konstrukce. Následovala instalace parotěsné folie. Dalším krokem byla montáž dřevěného opláštění a to v původním technologickém provedení. Zachováno bylo i barevné provedení povrchové úpravy. Následovaly práce klempířské, které obnášely celkové oplechování obvodu budovy na styku zděné suterénní části a vlastní dřevěné stavby, které bylo demontáží zničeno. Dalším klempířským prvkem byly okapničky nad jednotlivými okny a v místech, kde na budově dřevěná atika přechází ve svislé opláštění z prken. Na severní straně skautského domova byla provedena montáž přístřešku kryjícího vchod do suterénní části budovy.

Práce na klubovnách pokračovaly v roce 2007, kdy proběhla celková oprava klubovny 7. oddílu. Jednalo se o dřevěnou stavbu z podzimu roku 1945, která neměla žádnou tepelnou izolaci a do které zatékalo. Stavba minulými uživateli nebyla udržovaná a část dřeva byla shnilá. Proto se jednalo o celkovou rekonstrukci. Objem prací byl velký, část zhotovila firma Reming a část prací vykonali svépomocí členové střediska a rodiče dětí. Začalo se hned v září 2007 a po usilovné práci se sice s nedokončenými vnitřními úpravami 6. prosince mohlo konat slavnostní posezení k 100. výročí vzniku skautského hnutí a k 95. výročí vzniku Kroužku skautů v Třebechovicích. V roce 2008 pak byly dokončeny vnitřní obklady, provedeny nátěry, položena podlahová krytina. Středisko tak získalo krásnou klubovnu na konání celostřediskových akcí, schůzky jednotlivých oddílů a další setkávání členů střediska.

Na opravě Skautského domova v letech 2005 a 2007 se podíleli většinou členové střediska, kterým za tuto práci patří veliký dík a uznání: Přemysl Pistora, Jan Šlapák, Jaroslav Charvát, Miloslav Rücker, Jana Rückerová, Jakub Charvát, Viktor Charvát, Radek Filip, Anna Hůlková, Radka Rückerová, Tomáš Jeníček, Radim Horák, Lucie Štursová, Ondřej Hůlka, Jan Krejcar, Tomáš Jarkovský, Vít Zubr, Matěj Horák, Robin Zubr a další. Příznivci a rodiče Petr Kuchař, Drahoš Kadeřávek, Ladislav Čížek, Jan Vondráček, pan Klouda, Zábranský, Luděk Babica, Látrovi, Ivan Zubr, pan Horák a pan Moravec.

V roce 2011 byl opraven plot před skautským domem a vyměněna podezdívka a plot byl celkově rekonstruován. V roce 2012 byla započata oprava oken horní klubovny Skautského domova.