6. Rok 1989 – 1990 – obnovení činnosti

Skautská veřejnost, povzbuzena zprávami z Maďarska, kde byl již skauting obnoven, začala aktivovat svoji činnost již od dubna 1989 vydáváním ilegálního časopisu „Čin“ v Praze. Třebechovický skaut, bratr Jiří Prášil, se v té době začal scházet s hradeckými skauty Janem Čelišem, Borkem Rýdlem, Josefem Pivoňkou, Vratislavem Hazíkem a hlavně s Milotou Fanderlíkem, který mu „Čin“ dodával.

Proto krátce po svolání setkání činovníků Junáka na sobotu 2. prosince 1989 do Městské knihovny v Praze, kterého se Jiří Prášil zúčastnil a kde došlo k vyhlášení  obnovené činnosti JUNÁKA, došlo i na první setkání třebechovických skautů. Ti se sešli o pouhý týden později, v sobotu 9. prosince 1989 v Osvětové besedě na třebechovickém náměstí a obnovili činnost střediska. Přišli činovníci z konce šedesátých let a zástupci mladší generace, kteří v období let 1968-70 byli ve věku světlušek, vlčat, skautů či skautek. Jednání byli přítomni také zástupci Pionýra a jiných organizací ve městě, skauti z Týniště nad Orlicí a Kostelce nad Orlicí. Byli zvoleni noví činovníci střediska, za vůdce střediska byl vybrán bratr Jiří Prášil-Šilek.

V následujícím roce byla v lednu 1990 zvolena středisková rada, 7. února 1990 se konala schůzka vedení starších junáků v budově základní školy v Komenského ulici, 1. března 1990 byl ustaven oddíl oldskautů (OSJ), který byl podmínkou pro získání právní subjektivity střediska. Vedoucími OSJ byli zvoleni Julie  Hájková a  Jan Uhlíř. Středisku bylo přiděleno IČO 483885. Ten samý den byl z průčelí Skautského domova v Třebechovicích pod Orebem sejmut znak pionýrské organizace, 6. března 1990 byl objekt Skautského domova převzat do užívání od zástupců pionýrské organizace. Probíhala náborová akce, která byla ukončena 15. března 1990 a na jejím základě byly ustaveny tři chlapecké oddíly, tři dívčí oddíly a oddíl oldskautů.

V dubnu 1990 skládali dospělí členové střediska, kteří byli v letech 1968-70 vlčaty a světluškami, slavnostní skautský slib. V prvním roce po obnovení činnosti mělo třebechovické středisko 155 registrovaných členů. Slavnostní zahájení činnosti střediska proběhlo 24. dubna 1990 táborovým ohněm za Skautským domem. Jeho program byl ze záznamu vysílán Východočeským rozhlasem v Hradci Králové. V březnu 1991 je pronajat středisku prostor střelnice svazarmu za Štěnkovem jako tábořiště a 10. března 1992 převzalo středisko majetek místní Pionýrské organizace, která ukončila svoji činnosti.

Největší zásluhu na znovuobnovení činnosti střediska měl v Třebechovicích p. O. bratr Jiří Prášil – Šilek. Pomáhala mu řada dalších skautů a skautek, ale je jisté, že bez jeho práce, času a úsilí by se činnost střediska takto nerozeběhla.