Kalendárium událostí let 1968 – 1970

4.01 – Kalendárium událostí let 1968 – 1970

Těžko uvěřit, ale za toto krátké a vcelku nedávné období v podstatě chybějí věrohodné informace o skautském dění. Písemné dokumenty se nezachovaly, hlavní aktéři té éry, Jirka Prášil a Božka Procházková zemřeli a nikoho dalšího nenapadlo si dělat konkrétní poznámky. Na vině je ovšem i vojenská okupace a následná politická „normalizační“ opatření, jež měla i úkol JUNÁKA zdiskreditovat a potupně zlikvidovat (viz poznámky kursivou)

ROK 1967
21.12.:  Na zasedání ÚV KSČ kritizována činnost Ant. Novotného a žádány kádrové změny v nejvyšších orgánech strany

ROK 1968
3.1.:  Pohřbu B.Řeháka  se zúčastnily stovky skautů (někteří i v krojích), po mnoha létech se veřejně hrála skautská hymna a večerka.
5.1.:  Plénum ÚV KSČ odvolalo z funkce prvního tajemníka Ant. Novotného a jeho nástupcem jmenovalo  Alexandra Dubčeka; tím začalo tzv. „Pražské jaro“ s pokusem socialistický stát zreformovat (zlidštit).
28.3.:  Schůzkou bývalých činovníků obnovena činnost třebechovického skautingu.
29.3.: V sále holešovické Domoviny se sešlo přes tisíc skautských činovníků a rozhodli se obnovit JUNÁKA, jehož činnost byla násilně přerušena v roce 1950.
8.4.: Slavnostním táborákem za Skautským domovem zahájen nábor členů střediska.
20.6.: Po dvaceti létech znovu vyšel  časopis „Skaut-Junák“ (nulté číslo 31. ročníku).
červen:  JUNÁK byl přijat do Národní fronty a vstoupil do SODM  (Sdružení organizací dětí a mládeže).
červenec:  Sovětský tisk ostře odsuzuje 2000 slov a dělá z nich platformu kontrarevoluce.
prázdniny: Uskutečněny tři tábory, dva chlapecké oddílové (3. a 7. oddíl) a společný dívčí.
21.8.: Krátce před 23. hodinou dostává předsednictvo ÚV KSČ zprávu, že „na území republiky vstoupila vojska pěti států Varšavské smlouvy a začínají obsazovat republiku“.
28.8.: Vedení JUNÁKA (Plajner, Koseová, Němec) vystoupilo veřejně proti okupaci.
16.10.:  V Praze podepsána dohoda o podmínkách  dočasného pobytu sovětských vojsk u nás, ostatní armády odcházejí.
prosinec: ÚV KSČ zamítl žádost JUNÁKA o členství ve světové skautské organizaci WOSM.
25.10.:  Ministerstvo vnitra schválilo stanovy Českého Junáka.
říjen:  Skautský domov vrácen středisku do užívání, ne však do vlastnictví.
28.10.: Skauti a pionýři zasazují, každý zvlášť, „lipku svobody“.
1.12.:  V Kulturním domě DTJ uskutečněno „Přátelské setkání třebechovických junáků se
všemi přiznivci skautingu“.
1.12.:   Ustavující schůze Čsl. Junáka v Bratislavě.

ROk 1969
10.1.: Dopisem  na MěNV oznámena potřeba kluboven, nejlépe formou přístavby Skautského
domova, ovzduší normalizace záměr zmrazilo.
19 1.: Zemřel Jan Palach, který se upálil na protest proti okupaci.  
15.2.: Obnovena tradice skautských plesů, již 5. ples.
březen-květen: Zorganizován úspěšný  kurs pro družinové rádce.
květen:  Pomoc městu (nátěr laviček a odpadních košů).
7.4.: Alexandr Dubček odvolán z funkce.
16.4.: Gustav Husák zvolen prvním tajemníkem ÚV KSČ. Byla znovu zavedena cenzura, začaly čistky ve sdělovacích prostředcích, byl zakázán Svaz vysokoškolského studentstva.
prázdniny: Uspořádán velký střediskový dvojtábor pod zříceninou Talmberka.
21.7.:  První člověk na Měsíci (skaut  Neil Armstrong).
23.9.: Rozesílána politická „Analýza činnosti  Junáka od obnovy v březnu 1968“.
27.9.: Dubček a Smrkovský byli vyloučeni z Předsednictva ÚV KSČ, konzervativní komunisté posilují.
29.10.: Předseda stranické skupiny na ústředí Junáka se začal účastňovat zasedání předsednictva, aniž měl k tomu mandát, plnil zřejmě stranický úkol.
17.11.:  Usnesení předsednictva ÚV KSČ o postupném  vytvoření jednotné dobrovolné masové organizace dětí a mládeže v ČSSR. Tímto rozhodnutím odsoudila KSČ Junáka k likvidaci.
1.12.: V Kulturním domě DTJ uskutečněno „Přátelské setkání třebechovických junáků se všemi příznivci skautingu“.
7.12.:  V DTJ další veřejná schůzka (vyhodnocení tábora, plány do budoucna).

ROK 1970
leden:  V stranických čistkách KSČ bylo 71.000 členů vyloučeno, 391.000 členů vyškrtnuto, 147.000 členů vystoupilo samo, masově postiženi a různě trestání byli nestraníci.
1.1.:  Junák ztratil ekonomickou samostatnost, hospodaření zajišťuje hospodářská rada SODM.
31.1. :  Federální rada Dětských a mládežnických organizací (DOM) schválila „Základní ideově-politické principy SSM a předpoklady pro vybudování jednotné dětské organizace obnoveného pionýrského hnutí.
únor: Uspořádán skautský ples (v pořadí šestý).
4.3.:   Ustaven „Svojsíkův čestný oddíl“.
24.4.: SLOVENSKÝ SKAUTING ukončil činnost.
5.4.:  Otřesný pokyn Ústřední rady Junáka, aby odešli ti, kteří nové principy nechtějí nebo nemohou prosazovat. Dále pak ti, kteří se angažovali na straně pravicově oportunistických a antisovětských sil.
30.5.: Účast v Kuklenách na „Závodu vlčat a světlušek“.
prázdniny: Uskutečněn střediskový dvojtábor na Skalce u  Dobrušky.
1.9.: Ukončení činnosti ČESKÉHO JUNÁKA.
15.9.: Dopis na ministerstvo vnitra oznamuje ukončení činnosti ČESKÉHO JUNÁKA.

Stopa - 20. květen 1968

Tři zastavení na komunistické cestě