Kalendárium událostí let 1945-1950

3.01 – Kalendárium událostí let 1945-1950

Středisková kronika, vedená léta obětavým br. Kolešem, nebyla bohužel po válce obnovena. Br. Koleš povýšil na funkci „vůdce okrsku“, většina činnosti se odehrávala v početných oddílech, které pracovaly ve složitých  politických poměrech, jež skautingu nepřály, a tak na vedení kroniky tak říkajíc „nebyl čas ani chuť“. Následující soupis skautských událostí je proto jistě neúplný a k pochopení dramatičnosti té doby jsou odlišným písmem (kurzivou) zapsány i klíčové politické události té doby.

ROK 1945
9.-15.5.:  Předváleční skauti vedení Standou Koubou byli poslíčky a  strážnými ve službách Revolučního národního výboru města, zatím co Ruda Hejčl organizoval přijímání členů a zakládání oddílů JUNÁKA.
10.5.:  Čs vláda přijíždí z Košic do Prahy a zveřejňuje  svůj socialistický program.
11.5.: Písemný doklad o svolání schůzky 6. oddílu br. Hejčla, pracují již i další oddíly.
2.8.:  Postupimská konference vítězných mocností souhlasí s odsunem sudetských Němců.
26.8.:  Ministerstvo vnitra informuje o ustavení SČM jako jednotné a výlučné organizaci mládeže.
6.9.:   Uzavřena dohoda o kolektivním členství JUNÁKA v SČM. Slíb, že SČM bude organizací celonárodní, demokratickou, nadstranickou a nábožensky tolerantní nebyl dodržen.
29.7.-19.8.: Uspořádán výcvikový tábor pro skauty i skautky v Julinčině údolí Orlických hor.
9.9.:  Dvacítka skautů a skautek se zúčastnila „demonstrace síly JUNÁKA“ v Praze, která byla plná  letáků protestujících proti likvidaci samostatnosti čtvrtmilionového hnutí. 

září:  Střediskový vůdce Ruda Hejčl odešel do Mimoně, jeho 6. oddíl proto zaniká.
listopad:  ČSR opustily armády SSSR a USA.
5.12.: Ustaveno SPJ (Sdružení přátel Junáka), které převzalo zodpovědnost za hospodaření a finance střediska.
25.12.: Středisková vánoční besídka v DTJ.
28.12.: 11. oddíl (oldskauti) se loučil  na plovárně s branci,  táborák s programem, skautský slib nováčků.

ROK 1946
6.3.:  Projev W.Churchilla ve Fultonu rozdělil Evropu „železnou oponou“ na dva  mocenské bloky (na Západ a Východ). O tom, že ČSR je v zájmové sféře SSSR rozhodla ovšem již roku 1944 jaltská konference.
13.4.:  Velká středisková hra po městě.
11.-12.5.:  Oslavy  prvního výročí obnovy JUNÁKA.  Sobota večer:  průvod městem, táborák za skautským domovem. Neděle:  hlídkové závody, promenádní koncert na náměstí,  průvod na hřiště DTJ a skautská veselice, taneční večer.
3.6.:  Prodány první pletené turbánky (nápad Ferkova, tehdy ještě 8. oddílu).
8.-10.6.:  Oblastní sjezd v Josefově (6. a 14. místo v závodě hlídek),  11. oddíl oldskautů se tam inspiroval  k přeměně na oddíl vodních skautů.
15.-30.8.: Tábořiště v Julinčině údolí půjčeno Oblastní lesní škole (OLŠ).
prázdniny:  Pořádány dva střediskové tábory v Julinčině údolí (chlapecký a dívčí), Borůvkové brigády na Šumavě jsme se nezúčastnili.
22.9.:  Návštěva Lady Boden-Powell v Hradci Králové. Máme její autogram.
9.10.:  Velká polní hra středisek Třebechovice, Hradec Králové a Josef  (východiskem byly Libřice, z Třebechovic účast na 100 osob).
24.10.:  Byl v podstatě ukončen odsun sudetských Němců.

ROK 1947
únor:   Pořádán první skautský ples (v DTJ).
13.3.:  Vznik agilní TROJKY (3. oddílu skautů) na společné oddílovce u Volejníků, kdy se ochablý 5. oddíl spojil s agilním 8. oddílem,  převzal zbytek členů 3. oddílu a jeho číslo.
27.4.:  Zájezd 21 členů na skautské oslavy do polského Walbrzychu, účast v průvodu, návštěva  kluboven místních Harcerů, z Hradce Králové vypraven zvláštní vlak.
27.4.: Vyhlášena „Junácká dvouletka“ s povinností každého člena odpracovat 70 hodin brigád,  zapisovaných do „Budovatelského průkazu JUNÁKA“.
10.5.:  Pěvecká skupina „Veselá čtyřka“ vystoupila ve Východočeském rozhlase s pásmem k nadcházejícím oslavám, vysílal se v 17,45 hod.
17.-18.5.:  Oslavy 35 let třebechovického skautingu:  průvod, výstava, táborák.
6.5.:  Oblastní sjezd v Přelouči s naší malou účastí.
červen: v Julinčině údolí pořádána opět Oblastní lesní škola (OLŠ).
prázdniny: uskutečněno pět táborů (3., 4. a  7.  oddíl skautů,  světlušky a  skautky).
9.7.:  Stalin zakázal ČSR účast na Marshallově plánu obnovy Evropy.
září:  Egon Sucharda absolvoval Gilwell.
listopad: SČM se obával, že připravovaný 3. Junácký sněm zruší kolektivní členství JUNÁKA v SČM a vyzval skauty-komunisty, aby tomu zabránili. Tak vznikl v Brně tzv.“Junácký manifest“ (navrhl i úpravu skautského  zákona v duchu socialismu).

ROK 1948
zač. roku: SČM  viditelně přestal být organizací stranicky nepolitickou a nábožensky  tolerantní a stal se jasnou zálohou členství v KSČ.
leden-březen:  registraci podalo již jen pět oddílů a oldskauti (11. oddíl), poprvé jako 1. oddíl vodních  skautú v Třebechovicích p.O.
únor:   Ministerstvo vnitra vyměňuje oblastní velitele SNB za komunisty, vláda žádá  o zrušení tohoto rozhodnutí a když ministr vnitra Nosek nevyhověl, podává šest  nekomunistických ministrů demisi v očekávání, že tak dojde k předčasným volbám.  Odpovědí byly výhružné akce: založení Lidových  milicí z ozbrojených dělníků- členů KSČ, nátlakové sjezdy dělnických Závodních rad, vyhrožování generální stávkou, zastavení dodávek papíru nekomunistickému tisku. Dne 25.2. president Beneš demisi ministrů přijal, začalo dlouhých  čtyřicet let kruté „třídní“ totality s tragickými důsledky pro statisíce „politicky méněcenných“.  
25.2.: Vytvořen „Ústřední akční výbor JUNÁKA“ (ÚAVJ), který svou  revoluční činnost zahájil násilným obsazením ústředí a zrušením skautského sněmu, svolaného do Zlína na 28.2. Zvěřejněno PROVOLÁNÍ AKČNÍHO VÝBORU JUNÁKA..
29.2.:  4. oddíl pořádal turnaj ve stolním tenisu.
10.3.:  Nevyjasněné úmrtí Jana Masaryka.
16.-17.5.:  Oblastní sjezd v Králíkách , slavný, velký, poslední.
prázdniny: uskutečněny dva oddílové tábory (3. oddíl skautů a vodáci) a dva střediskové tábory (vlčata a světlušky).
4.8.:  Konference představitelů mládežnických a dětských organizací v Budapešti doporučila důsledný boj proti čs skaitingu.
13.10.:  Krajský národní výbor nám zamítl žádost o povolení přístavby Skautského domova, protože stavba není důležitá pro plnění budovatelských úkolů dvouletky.

ROK 1949
leden:  registrována již jen „TROJKA“ (3. oddíl skautů), vodáci „přestoupili“ do bývalého Sokola, tehdy TJ Kožena, kde založili sekci kanoistiky.
19.2.: Popraven oběšením třiadvacetiletý Slavoj Šádek, první z jedenácti skautů popravených komunisty.
30.5.: První nesvobodné parlamentní volby (jednotná kandidátka nebo bílý lístek).
prázdniny:  již jen jediný tábor, a to TROJKY.  Po táboře dobudována  v kůlně Skautského domova  krásná oddílová klubovna (s klíči pro každou družinu), družinový a oddílový život byl bohatý, k oddílovému časopisu BATYK přibyl  ormigovaný měsíční věstník HOWGH.
1.9.:  Časopis „Junák“ nahrazen časopisem „Junáci vpřed“.
25.10.:  Přijat zákon o táborech nucené práce (TNP). V roce jejich zrušení (1954) jich bylo v  ČSR 104 a prošlo jimi přes  200 tisíc osob.   

ROK 1950
leden:  formuláře pro registraci oddílů nejsou, TROJKA proto jen oznamuje dopisem, že pokračuje ve své práci.
4.2.:  uskutečněn v pořadí již čtvrtý ples; byl  společným plesem  ČSM, SPJ a Junáka v ČSM.
27.6.:  Popravena Milada Horáková.
prázdniny:  TROJKA uskutečnila dvoutýdenní putovní tábor po Slovensku „Slovač 50“.
říjen:  TROJKA zahájila oddílovou schůzkou další skautský rok .
15.9.:  Úřední list ze dne 15.9.1950, č.214 oznámil  zánik spolku Junák.
3.10.:  TROJKA zastavuje činnost po svazácké výhružce udáním pro nedovolené spolčování.
28.10.:  zatčena skupina hradeckých skautů (Lubka Školoud, Jirka Pašta), soud byl 16.3.1951.
podzim:  nedělní roverské vycházky a výlety, oprava střechy srubu za Štěnkovem.
prosinec: vánoce roverů TROJKY ve srubu za Štěnkovem.
                                       - - - - - - - - - - - -
Po roce 1950 se hledaly cesty, jak ve skautování pokračovat, povahu ilegální organizace však neměly.

ROK 1951
3.3.:  Za účasti SNB předán majetek TROJKY pověřenci ČSM Salačovi.  Majetek SPJ byl předán již v polovině února
2.4.:  Plánovaná ustavující schůzka turistického odboru TJ Kožena se nekonala, protože KSČ tuto aktivitu pokládala (oprávněně) za způsob, jak ve skautingu pokračovat.
Celoročně:  občasná setkávání roverů TROJKY, oprava polorozpadlé chaty Skipi s častým přespáním, zprovoznění havarované kanoe „Čochtan“.
29.7.-11.8.: sedm  roverů  TROJKY na putovním táboře „VÁH 51“ (Jeseníky, Beskydy, Váh).
prosinec: Silvestr roverů TROJKY  ve srubu za Štěnkovem.

ROK 1952

17.5.:     Souzeni funkcionáři JUNÁKA  „skupina dr. Průchy“ s tresty 6-15 let.
9.-23.8.: pět roverů TROJKY na putovním táboře „VIHORLAT 52“ (Velká Fatra, Belanské Tatry, Pieniny, Vihorlat).
Odchodem roverů na vojnu (v září 1951  ročník 1929) se počet setkávání snižoval, až ustaly.
27.11.:  Skončil proces se „spikleneckým centrem“ Rudolfa Slánského a spol.  (11 trestů smrti).

ROK 1953
březen:  Zemřel J.V.Stalin a také president Kl.Gottwald, nahradil ho Ant. Zápotocký
30.5.:  Měnová reforma - výměna peněz 1:5 pro prvních 500 Kč s a 1:50 pro ostatní částky. Z poválečné reformy byly zrušeny „vázané vklady“,  zrušeno přídělové hospodářství (potravinové a jiné lístky).
1.10.:  Vyšla publikace Aloise Poledňáka „Skauting ve službách podněcovatelů války“.

ROK 1956

únor:  XX. sjezd KSSS ostře kritizoval kult osobnosti J.V.Stalina a zveřejnil jeho zločiny proti lidskosti.

ROK 1957
listopad:  Zemřelého presidenta Zápotockého nahradil Antonín Novotný.

ROK 1961
18.8,:  Postavena „Berlínská zeď“. oddělující NDR od Západního Německa.

ROK 1962
květen:  Vyhlášena rozsáhlá amnestie, propuštěna většina politických vězňů z padesátých let. 


ROK 1963

22.11.:  Atentát na  amerického presidenta J.F.Kennedyho.

ROK 1965
5.1.:  Ve věku  85 let zemřel zakladatel třebechovického skautingu František Barvíř.
ROK 1966
19.12.:  Senát pražského soudu zrušil rozsudky nad skautskými činovníky, odsouzenými v květnu 1952 (Průcha).

ROK 1967

5.-9.6.:   V. sjezd ČSM schválil pluralitu v organizaci mládeže, kritizoval práci Pionýrské organizace.
27.-29.6.:  IV. sjezd  Svazu čs.spisovatelů kritizoval politiku KSČ, spisovatelé se stali „svědomím národa“ – zpochybnili morální právo KSČ na vedení společnosti a  odsoudili její úlohu v padesátých létech.
21.12.:  Na  zasedání ÚV KSČ řada jeho členů kritizuje A. Novotného a žádá kádrové změny v  orgánech strany.

 První nesvobodné volby

Vyloučení Junáka z WOSM

Bratr Josef Bartoš - Budha