Skaut-letec, poručík František Hanuš

2.10 – Skaut-letec, poručík František Hanuš                                  

 
Bratr HANUŠ byl v létech 1928-31  úspěšným a oblíbeným vůdcem oddílu, tak na něho ve svém životopise vzpomíná i budoucí střediskový vůdce Sláva Steinwald a dodává, že po odchodu Hanuše na vojnu (k letectvu do Banské Bystrice) činnost oddílku upadla. Stal se leteckým navigátorem a také zakladatelem a vůdcem oddílu leteckých skautů ve Zvolenu. Při cvičném letu jeho letoun havaroval a poručík Hanuš (spolu s pilotem) tak tragicky zahynul před očima svého oddílu. Pohřeb v Třebechovicích byl 11.7.1937.
 
V 30. létech minulého století bylo letectví státem velmi podporováno s heslem „Vzduch je naše moře“. Jako organizace tzv. leteckého dorostu byla zřízena MASARYKOVA LETECKÁ LIGA. Ta však mimo kurzů leteckého modelářství a  bezmotorového létání neměla žádný výchovný program, a tak skauti přišli s návrhem  zřizovat oddíly leteckých skautů (jako obdobu vodních skautů). Autorem návrhu na skloubení skautingu s teoretickou i praktickou stránkou létání byl spolu s pplk. Pavlem Ventem „náš“ br. Hanuš se svými praktickými zkušenostmi oddílového vůdce a lesoškoláka. Roku 1935 vznikl první takový oddíl v Nitře a v září toho roku br. Hanuš založil a vedl oddíl leteckých skautů ve Zvolenu, který se dva roky zdárně rozvíjel.
 
Dne 8.července 1937 však došlo u lázní Kováčová nedaleko Zvolena při polním vojenském cvičení vinou nesprávné pilotáže k tragické letecké nehodě (střemhlavý pád z výšky asi 50 metrů), při které letec-pozorovatel poručík Hanuš spolu s pilotem  vojenského letadla typu  LETOV Š-328.120 zahynul před očima celého svého oddílu, který byl ve vzdálenosti necelých 100 m nastoupen. Zvolenský letecký oddíl nenašel nového schopného vůdce a rozpadl se, tragedie deprimovala i nitranský oddíl. Zásluhy br. Hanuše o letecký skauting popisuje studie br. Androviče-Štuky, vydaná 52. klubem OS v Trenčíně v lednu 1991, nekrolog uveřejnil i časopis Skaut-Junák č.1, ročník 1937/38, který zde opisujeme:
„11. července 1937 byl v Třebechovicích pohřbem letec-pozorovatel por. br. František Hanuš, který zahynul při letecké katastrofě u Zvolena. Zvěčnělý br. Hanuš byl skautem od svých deseti let, až se stal skautským vůdcem. Byl vůdcem energickým, ale spravedlivým. Ve skautingu nacházela jeho idealisticky založená duše životní náplň. Byl poctivý ve studiu  i ve výkonu vojenské služby. Oblíben byl u podřízených i nadřízených, byl vzorem řádně vychovaného skauta. O svých dovolených se  vždy rád vracel do skautské klubovny a názorně skauty přesvědčoval o správnosti výchovných metod skautingu. Ještě letos  se chystal vypomoci ve vedení tábora, leč služba tomu zabránila. Budeme s láskou vzpomínat na milého bratra poručíka Hanuše a stavěti jej za vzor“.