Valná schůze spolku. Únor 1925

2.06 – 13. Valná schůze spolku, únor 1925                                      

 
Valné schůze byly podle stanov nevyšším orgánem spolku skautů, které schvalovaly jeho činnost a hospodaření uplynulého roku a plánovaly rok příští. Jejich působnost byla správní, do výchovného procesu nezasahovaly. Pozvánka se zprávou jednatele a vedení chlapeckého a dívčího oddílu se dochovala jen za 13. valnou schůzi, konanou 1. února 1925 v 5. třídě obecné školy. Nevíme, proč tato pozvánka (asi jako jediná) byla pořízena knihtiskem, ale její obsah je natolik zajímavý, že jej bez úprav opisujeme.
Pořádání valných schůzí skončilo rokem 1938, kdy byl  JUNÁK reformován.
 
Zpráva jednatele
7. září roku 1912 zakládá nynější sborový vůdce br. Barvíř „Kroužek skautů“, s nímž pracoval za okolností společensky velmi nepříznivých. Skauti vedeni snahou získati morální i finanční oporu, utvořili za účinné pomoci  učitele Fr. Skřivana 29. března 1919 spolek „Junák-Český skaut“, jehož jmenovaný byl prvním předsedou. Sborový vůdce br. Barvíř byl v září 1923 odměněn za zásluhy o místní skauting Svastikou Náčelnictva. Vůdcem našeho skautského sboru zůstal do dnešního dne. Dnes čítá spolek 68 přispívajících členů. Za rok 1924 vykazuje tuto činnost: 1 schůzi valnou,  9 výborových. Dál pořádal tyto podniky: přednáška br. náčelníka A.B.Svojsíka  „Japonsko a jeho lid“, propagační film „Buď připraven“ a dvoudenní propagační tábor v lese „Boře“, v srpnu lehkoatletické závody. Účastnil se oficielně slavnosti kladení základního kamene a otevření sokolovny a jubilejních oslav Žižkových. V únoru vyslal delegáty do valného sjezdu vůdců v Praze a v červnu na sjezd skautů v Pardubicích. Vyřízeno za rok 20 dopisů.
 
 Příjem                   Účet pokladní za rok 1924 v Kč                       Vydání
1. Počáteční hotovost                   211,87                 l. Režie spolkových podniků       1.311,05
2. Dary a příspěvky členů            776,00                 2. Příspěvek spolku oddílům          315,60
3. Příjem na podnicích spolku   1.152,55              3. Příspěvek spolku na tábory         270,00
4. Vybráno z fondu                       693,00                  4. Uloženo k fondu                         953,005
5. Za odprodané tlumoky          123,00                    5. Spolková režie                              25.00
                                                                                        6. Různé dary                                    55,00
                                                                                      7. Konečná hotovost 26,77                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   2.956,42                                                             2.956,42
                                               xxxxxxxxxxx                                                   xxxxxxxxxxxxx
 
Zpráva Sl. Šubrtové za dívčí skauting
Oddíl založen v dubnu 1920 p. uč. Skřivanem. Dnes má oddíl  32 členek, jež jsou ve čtyřech družinách: Vlašťovky, Včely, Červenky a čtvrtou je družina nováčků. Oddíl má vždy v pátek vzdělávací schůzku, v sobotu cvičení a v neděli buď celo- nebo polodenní vycházku. V zimě bývají místo vycházek besídky nebo bruslení a sáňkování. Celková činnost za rok 1924: 
6 vzdělávacích schůzek, 36 cvičení (za pěkného počasí venku), 26 polodenních a 3 celodenní vycházky a 19 besídek. O prázdninách uspořádán tábor v Antonínově údolí od 3. do 23. července, jehož se zúčastnilo celkem 20  skautek. Náklad v penězích 895 Kč, v naturáliích 300 Kč. Mimo to se oddíl zúčastnil všech podniků spolku a uspořádal s chlapeckým oddílem vánoční nadílku. Nováčkovským zkouškám se podrobilo 8 svěřenek, druhotřídní zkoušky vykonalo 7, slib nováčků učinilo 6. Odborných zkoušek (výchova dětí, kuchařství, průvodce, táborník, prospěch) složeno 11.
 
 
Zpráva  Frant. Kolše za chlapecký skauting
Prodělal u nás různé fáze svého bytí. Od malé družinky vedené dvanáctiletým chlapcem až po řádný sbor. Horečnou činnost vyvíjel v dobách převratových (1918-1919), kdy čítal na 80 skautů. Že naši skauti nezaháleli, o tom se veřejnost přesvědčila.  Za války světové, kdy i velké spolky přerušily svoji činnost, skauting u nás sice živořil, ale žil. Když vůdcové odcházeli za existenčními povinnostmi, bylo nutno rozsah činnosti omezit. Utvořen jeden oddíl, který rozdělen na tři družiny. Výchova skautů se děje na základě družinové soustavy.
Že náš skauting není privilegován pro jednu třídu lidí, toho budiž důkazem následující čísla:
Oddíl čítá 40 skautů, z nichž jest 11 žáků škol obecných a měštanských, 11 studentů škol středních, 9 učňů a tovaryšů řemeslných, 3 vysokoškolští studenti, 2 průmysloví praktikanti, 2 úředníci, 1 učitel. a 1 živnostník. Oddíl měl za rok 1924 56 poradních kruhů,  22 vycházek polodenních, 6 celodenních, stálý tábor 14-denní, hojně pěstovány vodní sporty, lehká  atletika, tělocvik nářaďový v tělocvičně a různé. Věříme pevně, že činnost by se velmi pozvedla získáním klubovny a dílny pro ruční práce.